معرفی سخن‌ران مدعو خانم دکتر منیژه دانش‌پور

دکتر منیژه دانش‌پور، استاد ایرانی خانواده و زوج‌درمانی در دانشگاه بین‌المللی الینت در اِروین کالیفرنیا در ایالت متحده‌ی آمریکاست که ۲۰ سال تجربه در این حوزه دارد.

حوزه‌ی اصلی پژوهش و مقالات دکتر دانش‌پور بر موضوعاتی همچون چندفرهنگی، عدالت اجتماعی، فمینیسم موج سوم، رابطه‌های ازدواجی و پیشاازدواجی و فرآیندهای پویشی خانواده‌های ایرانی و مسلمان متمرکز است که آخرین کتاب ایشان نیز با همین عنوان یعنی «خانواده‌درمانی با مسلمانان» در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است.

ایشان در این کتاب خانواده‌های مسلمان را نه به منزله‌ی یک گروه مذهبی، بلکه به مثابه‌ی افراد، اعضای واحدهای خانواده، و گروهی مجزا در درون بافتار اجتماع‌شان مطالعه کرده است.

«انطباق فرهنگی در خانواده و زوج‌درمانی»، عنوان سخنرانی دکتر دانش‌پور در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران خواهد بود که به صورت تله‌کنفرانس ارایه خواهد شد.