معرفی سخن‌ران مدعو دکتر زهرا شهریور

نوجوان خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ کرده است. دکتر شهریور عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

ایشان در دوره‌ی فعالیت خود علاوه بر اشتغال در حوزه‌ی آموزش روان‌پزشکی، بیش از 80 مقاله‌ی پژوهشی به زبان فارسی و انگلیسی در نشریات گوناگون و در حوزه‌های مختلف روان‌پزشکی از جمله خودکشی، روان‌پریشی، اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه، افسردگی و اختلال دوقطبی منتشر کرده است. از جمله مقالات دکتر شهریور می‌توان به مقاله‌ی سال 2003 او با عنوان:

Cross Cultural study of Expectations Test and Social Behavior Inventory in Children and Adolescent

و نیز مطالعه‌ی پی‌گیری اولین دوره‌ی روان‌پریشی اشاره کرد که از سال 2003 تاکنون ادامه دارد.