راه‌نمای تهیه‌ی پوستر برای دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران اعلام شد.

قابل توجه هم‌کارانی که چکیده‌ی ارسالی آن‌ها برای دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران به عنوان پوستر پذیرفته شده است.
راه‌نمای تهیه‌ی پوستر:
۱. پوستر باید در ابعاد ۱۲۰ سانتی‌متر و ۹۰ سانتی‌متر  و به شکل عمودی تهيه شود.
۲. مطالب حداقل ۵ سانتی‌متر از حاشيه‌ی پوستر فاصله داشته باشد.
۳. متن پوستر بايستی به زبان فارسی نوشته شود.
۴. استفاده از رنگ زمینه و رنگ قلم به‌کاررفته در متن طوری باشد که نوشته‌ها خوانا باشند.
۵. انتخاب قلم (فونت) به‌کاررفته در متن بسته به سلیقه‌ی فرد است.
۶. پوستر به صورت يك‌پارچه در يك صفحه تهيه شود. (پوسترهای تهيه‌شده بر روی كاغذ‌های A4 پذیرفته نمی‌شوند.)
۷. لازم است در پوسترها كليه‌ی نكته‌های ضروری مربوط به يك مقاله‌ی كامل به ترتيب زير رعايت شود:
عنوان مقاله، نام كامل نويسندگان (نام نويسنده‌ی اصلی با ستاره مشخص شود و زير نام ارایه‌دهنده خط كشيده شود)، نام و نشانی دانشگاه يا مؤسسه، متن اصلی مقاله شامل مقدمه، روش كار، نتايج و بحث.