راه‌نمای تهیه‌ی پوستر برای دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران اعلام شد.

قابل توجه هم‌کارانی که چکیده‌ی ارسالی آن‌ها برای دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران به عنوان پوستر پذیرفته شده است.
راه‌نمای تهیه‌ی پوستر:
۱. پوستر باید در ابعاد ۱۲۰ سانتی‌متر و ۹۰ سانتی‌متر  و به شکل عمودی تهیه شود.
۲. مطالب حداقل ۵ سانتی‌متر از حاشیه‌ی پوستر فاصله داشته باشد.
۳. متن پوستر بایستی به زبان فارسی نوشته شود.
۴. استفاده از رنگ زمینه و رنگ قلم به‌کاررفته در متن طوری باشد که نوشته‌ها خوانا باشند.
۵. انتخاب قلم (فونت) به‌کاررفته در متن بسته به سلیقه‌ی فرد است.
۶. پوستر به صورت یک‌پارچه در یک صفحه تهیه شود. (پوسترهای تهیه‌شده بر روی کاغذ‌های A4 پذیرفته نمی‌شوند.)
۷. لازم است در پوسترها کلیه‌ی نکته‌های ضروری مربوط به یک مقاله‌ی کامل به ترتیب زیر رعایت شود:
عنوان مقاله، نام کامل نویسندگان (نام نویسنده‌ی اصلی با ستاره مشخص شود و زیر نام ارایه‌دهنده خط کشیده شود)، نام و نشانی دانشگاه یا مؤسسه، متن اصلی مقاله شامل مقدمه، روش کار، نتایج و بحث.