اطلاعیه‌ی مهم درباره‌ی گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی

با توجه به این که آماده‌سازی و چاپ گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی قبل از همایش و بر اساس فهرست ثبت‌نام‌ها انجام می‌شود، کسانی که مایل‌اند گواهی شرکت در کارگاه آموزشی را در روزهای همایش دریافت کنند، باید تا پیش از ساعت ۲۴ روز ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در کارگاه ثبت نام کرده باشند.
کسانی که بعد از آن و به طور حضوری در کارگاه‌ها ثبت نام می‌کنند، دریافت گواهی شرکت در کارگاه صرفاً از طریق مراجعه‌ی حضوری خود فرد، در ساعات اداری در فاصله‌ی زمانی ۱۵ بهمن‌ماه تا ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷، به دفتر انجمن ممکن خواهد بود.
.