اعتماد: سازه‌ای روانی در گستره‌ی زندگی

برای آن که کودکان بتوانند رشدی بهینه داشته باشند،
مردم بتوانند با یک‌دیگر همکاری کنند و به یک‌دیگر عشق بورزند، و
جوامع و ملت‌ها بتوانند با یک‌دیگر هم‌زیستی داشته باشند،
اعتماد کردن هم باید امکان‌پذیر باشد و هم در واقعیت تظاهر بیرونی داشته باشد.
کورین مَسور | ٢٠١٧
                                             Corinne Masur (2017). The development of trust and mistrust in childhood. In: Mistrust: Developmental, Cultural, and Clinical Realms (pp. 3-18). Karnac Books.