اعتماد: سازه‌ای روانی در گستره‌ی زندگی

اعتماد و بی‌اعتمادی ریشه‌های تکاملی-زیست‌شناحتی و رشدی-بین‌فردی دارد. این ریشه‌ها از فرایندهای دل‌بستگیِ اولیه‌ی بین نوزاد و مراقبت‌کننده‌اش آغاز می‌شوند و در طی رشد کودک تکامل پیدا می‌کنند.
بعد از آن، هم اعتماد و هم بی‌اعتمادی تحت تأثیر فضای فرهنگی مدارسی که کودک در آن‌ها تحصیل می‌کند، و پاسخ جامعه‌ی بزرگ‌تر به خودِ نوجوان و نیز گروهی که نوجوان به آن تعلق دارد قرار می‌گیرد.
وجود حمایت پایدار از طرف خانواده، معلمان و مربیان نوع‌دوست باعث تقویت اعتماد می‌شود.
وقوع روی‌دادهای آسیب‌زا، مرزشکنی، و بی‌عدالتی اجتماعی به تشدید بی‌اعتمادی می‌انجامد.
راما رائو گوگینِنی و اپریل فالُن | ٢٠١٧
 Rama Rao Gogineni and April Fallon (2017). Mistrust in adolescence. In: Mistrust: Developmental, Cultural, and Clinical Realms (pp. 19-39). Karnac Books