نظریه‌های روان‌کاوی درباره‌ی اعتماد و بی‌اعتمادی: ملانی کلاین

کلاین (١٩۴۶) مسیر فکری فروید را ادامه و آن را شرح و بسط داد.

او بر این باور بود که ابتدایی‌ترین سوگیریِ نوزاد در جهان مبتنی بر پارانویا است: پرخاشگریِ درونی ِ نوزاد برونی‌سازی می‌شود و در برابر اضطراب از آسیب‌دیدگی (persecutory anxiety) مثناشی از آن با مکانیسم‌های دوپاره‌سازی (که ابژه‌های «خوب» و «بد» را از هم جدا نگاه می‌دارد)، انکار (که این واقعیت را مخفی و پوشیده می‌کند که فرد برای بقای خود نیازمند ابژه‌ها است)، و آرمانی‌سازی ابتدایی (که منشاء فانتزیِ کام‌یابیِ نامحدود توسط ابژه‌های «خوبِ» آرمانی‌شده است) دفاع می‌شود.

فردی که در این وضعیت تثبیت می‌شود مستعدِ خودبزرگ‌بینی، حس تحقیر و بی‌اعتمادی نسبت به دیگران است.

پیش رفتن از این «وضعیتِ پارانویید» به سوی «وضعیت افسردگی» نتیجه‌ی حصول به انسجام بیش‌تر در سائق‌های فرد است که اجازه‌ی تواضع، سوگواری، قدردانی و ترمیم را می‌دهد.

سامان توکلی

منبع:

Akhtar, S. (2017). Mistrust, Suspiciousness, and Paranoia in Adulthood. In: Mistrust: Developmental, Cultural, and Clinical Realms. Edited by Akhtar, S. (pp. 41-58). Karnac Books