راه‌نمای ثبت نام در سامانه‌ی انتخابات‌ الکترونیک انجمن‌های علمی گروه پزشکی

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی روان‌درمانی ایران در تاریخ ١٠ تیرماه ١٣٩٩ برگزار خواهد شد.

برای شرکت در انتخابات لازم است مراحل زیر را طی کنید:

١. عضویت در انجمن علمی روان‌درمانی ایران

این مرحله مستلزم تکمیل فرم اطلاعات شخصی، ارسال مدارک و بررسی و تأیید آن، و در نهایت واریز حق عضویت سالیانه‌ی انجمن است. برای آشنایی با مراحل فرایند عضویت در انجمن علمی روان‌درمانی ایران می‌توانید از راه‌نماهایی که پیش از این منتشر شده استفاده کنید.

متن راه‌نمای عضویت در انجمن علمی روان‌درمانی ایران

سامانه‌ی انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی گروه پزشکی

٢. ثبت نام در سامانه‌ی انتخابات‌ الکترونیک انجمن‌های علمی گروه پزشکی

که در ادامه‌ی این متن مراحل عضویت در این سامانه تشریح شده است.

با توجه به این که انجام هر یک از این مراحل مستلزم زمان است و ممکن است در طی آن مشکلاتی هم پیش بیاید، از کلیه‌ی هم‌کارانی که شرایط عضویت پیوسته‌ی انجمن را دارند و قصد دارند در انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن شرکت کنند خواسته می‌شود، در اسرع وقت نسبت به انجام دو مرحله‌ی (١) عضویت در انجمن و (٢) ثبت نام در سامانه‌ی انتخابات‌ الکترونیک انجمن‌های علمی گروه پزشکی اقدام کنند.

.

.

انجمن علمی روان‌درمانی ایران