موافقت با تشکیل شاخه‌ی استان اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران

به دنبال دریافت درخواست تشکیل شاخه‌ی استانی استان اصفهان «انجمن علمی روان‌درمانی ایران»، در جلسه‌ی ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۷ هیأت مدیره، «فرم اطلاعات تأسیس شاخه‌ی استانی» و مدارک هم‌راه بررسی و این درخواست مورد تأیید قرار گرفت.
طبق اساس‌نامه‌ی انجمن و، به منظور گسترش فعالیت‌های انجمن در استان‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق مختلف کشور، شاخه‌های استانی انجمن بر اساس آیین‌نامه‌ی تشکیل و انتخابات شاخه‌های استانی تشکیل می‌شوند.
پیش از این شاخه‌ی استان گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران، با همت هم‌کاران این استان، تأسیس شده است و تاکنون شاهد فعالیت‌های این شاخه به شکل برگزاری سمپوزیوم‌ و سخن‌رانی علمی در این استان بوده‌ایم.
با توجه به موافقت هیأت مدیره با تأسیس شاخه‌ی استان اصفهان، هیأت مؤسس موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از طریق سایت انجمن یا روش‌های اطلاع‌رسانی مناسب دیگر درباره‌ی تأسیس شاخه‌ی انجمن در آن استان اطلاع داده؛ و ظرف مدت سه ماه با برگزاری مجمع عمومی اعضای انجمن در آن استان، با حضور نماینده‌ی ناظر هیأت مدیره‌ی انجمن، برای تعیین اعضای هیأت مدیره‌ی شاخه انتخابات برگزار نماید.
امیدواریم با همت هم‌کارانِ استان‌های دیگر، شاهد تشکیل شاخه‌های استانی در آن استان‌ها باشیم و بتوانیم فعالیت‌های انجمن را با کمک و تعامل با هم‌کاران سراسر کشور سامان‌دهی و اجرا کنیم.

۴ آذرماه ۱۳۹۷

هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران