آزمون پایانی اولین دوره‌ی آموزشی «مبانی روان‌درمانی تحلیلی» در اصفهان برگزار شد.

«آزمون پایانی»‌ دوره‌ی آموزشی «مبانی روان‌درمانی تحلیلی (پویشی)» برگزارشده در اصفهان، روز پنج‌شنبه، هشتم آذرماه ۱۳۹۷، در بیمارستان فارابی اصفهان برگزار شد.

دوره‌ی آموزشی ۶۰ساعته‌ی آموزشی «مبانی روان‌درمانی تحلیلی (پویشی)» انجمن علمی روان‌درمانی ایران در بهار و تابستان ۱۳۹۷و با حضور سه نفر از مدرسان مورد تأیید انجمن، و با استقبال بارز هم‌کاران استان اصفهان، برگزار شد.

افرادی که در این دوره شرکت کرده و شرایط  شرکت در امتحان پایان دوره را داشتند در امتحان شرکت کردند. شرکت‌کنندگان در امتحان چنان‌چه نمره‌ی قبولی به دست آورند، «گواهی تکمیل دوره‌ی آموزشی مبانی روان‌درمانی تحلیلی (پویشی)» برای‌شان صادر خواهد شد.

۱