ابلاغ شناس‌نامه و استانداردهای خدمات روان‌درمانی

معاون درمان وزارت بهداشت در تاریخ ٢۵ خردادماه ١۴٠١ ویراست جدید استانداردهای خدمات روان‌درمانی را به رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، مدیرعامل سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه‌ی سلامت، و رییس‌کل سازمان نظام پزشکی ابلاغ کرد.

به پیوست این نامه، استاندارد خدمات زیر برای اجرا ابلاغ شده‌اند:

شناس‌نامه و استاندارد خدمت ٩٠٠٠۵٠

روان‌درمانی فردی با روی‌کردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی-رفتاری، حمایتی و هیپنوتراپی به ازای جلسه‌ی ٣٠ دقیقه‌ای

‌شناس‌نامه و استاندارد خدمت ٩٠٠٠۵١

روان‌درمانی فردی با روی‌کردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی-رفتاری، حمایتی و هیپنوتراپی به ازای جلسه‌ی بیش از ٣٠ دقیقه‌

شناس‌نامه و استاندارد خدمت ٩٠٠٠٩١

خانواده‌درمانی، زوج‌درمانی، درمان زناشویی، و سکس‌تراپی تا ٣٠ دقیقه‌

شناس‌نامه و استاندارد خدمت ٩٠٠٠٩٣

خانواده‌درمانی، زوج‌درمانی، درمان زناشویی، و سکس‌تراپی بیش از ٣٠ دقیقه‌

شناس‌نامه و استاندارد خدمت ٩٠٠٠٩۶

گروه‌درمانی با روی‌کردهایی مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی-رفتاری و حمایتی به ازای هر جلسه هر نفر در گروه‌های ٨ تا ١٢ نفره (عمل مستقل)

انتظار می‌رود با ابلاغ ویراست جدید استانداردهای خدمات روان‌درمانی، مشکلات و ناهم‌آهنگی‌های موجود در پوشش بیمه‌ای این خدمات برطرف شود.