کارگاه آموزشی «چرا CBT در درمان کمال‌گرایی چندان موفق نیست؟ معرفی مدل جایگزین» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

برنامه‌ی زمانی جلسات و مدرسان «دوره‌ی آموزشی مبانی روان‌درمانی تحلیلی (پویشی)» اعلام شد.

مجمع عمومی و انتخابات شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار شد.

«کارگاه آموزشی کاربرد مصاحبه‌ی انگیزشی در افزایش پیروی از درمان» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

«کارگاه آموزشی خشونت‌های روانی-عاطفی در روابط زنان و مردان» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

«کارگاه آموزشی بیماران مرزی و چالش با چارچوب درمان» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

«کارگاه آموزشی صورت‌بندی و گزارش‌نویسی تحلیلی» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

شاخه‌ى گیلان انجمن علمى روان‌درمانى ایران «کارگاه گروه‌درمانی روان‌تحلیلى» برگزار می‌کند.

انجمن علمی روان‌درمانی ایران با هم‌راهی انستیتو روان پزشکی تهران دوره‌ی آموزشی «مبانی روان‌درمانی تحلیلی (روان‌پویشی)» را برگزار می‌کند.

آیا روان‌درمانی‌ها مؤثرند؟ سنجش و ارزیابی در روان درمانی‌ها