مجموعه‌ کارگاه‌های آموزشی «چالش‌های نوجوانی» توسط شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

مجمع عمومی و انتخابات شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار شد.

انتخابات هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.


موافقت با تشکیل شاخه‌ی استان اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران