شاخه‌ى گیلان انجمن علمى روان‌درمانى ایران «سمپوزیوم روان‌درمانی اختلال وسواسی-جبری» برگزار می‌کند.

مجموعه‌ کارگاه‌های آموزشی «چالش‌های نوجوانی» توسط شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

مجمع عمومی و انتخابات شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار شد.

شاخه‌ى گیلان انجمن علمى روان‌درمانى ایران «کارگاه گروه‌درمانی روان‌تحلیلى» برگزار می‌کند.

انتخابات هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.


شاخه‌ى گیلان انجمن علمى روان‌درمانى ایران برگزار مى‌کند: کارگاه روان‌درمانى گروهى تحلیلى


موافقت با تشکیل شاخه‌ی استان اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران

گزارش سمینار اخلاق در روان درمانی

سمینار «اخلاق در روان‌درمانی» در رشت برگزار می‌شود.

سخرانی هادی رحیمی دانش "نارسیسیم: تنهایی خودبزرگ بین". اولین نشست علمی شاخه گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران

نارسیسیسم: تنهایىِ خودبزرگ‌بین