شاخه‌های استانی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

برگزاری اولین جلسه‌ى هیأت مدیره‌ى شاخه‌ى گیلانِ

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران

شاخه‌های استانی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران