شاخه‌ى گیلان انجمن علمى روان‌درمانى ایران «سمپوزیوم روان‌درمانی اختلال وسواسی-جبری» برگزار می‌کند.

شاخه‌ى گیلان انجمن علمى روان‌درمانى ایران «کارگاه گروه‌درمانی روان‌تحلیلى» برگزار می‌کند.

شاخه‌ى گیلان انجمن علمى روان‌درمانى ایران برگزار مى‌کند: کارگاه روان‌درمانى گروهى تحلیلى


گزارش سمینار اخلاق در روان درمانی

سمینار «اخلاق در روان‌درمانی» در رشت برگزار می‌شود.

سخرانی هادی رحیمی دانش "نارسیسیم: تنهایی خودبزرگ بین". اولین نشست علمی شاخه گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران

نارسیسیسم: تنهایىِ خودبزرگ‌بین

نارسیسیسم: تنهایی خود بزرگ‌بین

نشست علمی “نارسیسیسم: تنهایی خودبزرگ‌بین” برگزار می‌شود.

شاخه‌های استانی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

برگزاری اولین جلسه‌ى هیأت مدیره‌ى شاخه‌ى گیلانِ

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران

شاخه‌های استانی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران