«کارگاه آموزشی خشونت‌های روانی-عاطفی در روابط زنان و مردان» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

«کارگاه آموزشی بیماران مرزی و چالش با چارچوب درمان» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

«کارگاه آموزشی صورت‌بندی و گزارش‌نویسی تحلیلی» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

دومین همایش انجمن علمی روان‌درمانی ایران؛ روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه

همان قدر که در حال واکنش به واقعیت خود هستیم در حال «خلق» آن نیز هستیم.

دومین همایش انجمن علمی روان‌درمانی ایران؛ روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه

روان‌درمانی در هم‌پوشانی دو منطقه‌ی بازی انجام می‌شود: منطقه‌ی بازی بیمار و منطقه‌ی بازی درمانگر.

دومین همایش انجمن علمی روان‌درمانی ایران؛ روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه

آیا چکیده‌ی سخن‌رانی و پوستری که در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران پذیرفته می‌شود، در نمایه‌های بین‌المللی درج و منتشر خواهد شد؟

دومین همایش انجمن علمی روان‌درمانی ایران؛ روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه

لینک‌های مهم دومین همایش سالیانه‌ی انجمن روان‌درمانی ایران