معرفی مدرس کارگاه «خشونت‌های روانی-عاطفی در روابط زنان و مردان»؛ دکتر سامرند سلیمی

معرفی مدرس کارگاه «گزارش‌نویسی و صورت‌بندی تحلیلی»؛ دکتر نهاله مشتاق

معرفی مدرسین کارگاه «بیماران مرزی و چالش با چارچوب درمان»؛ دکتر فرزین رضاعی و دکتر نسیم نکویی شجاع

معرفی مدرس کارگاه «پایه‌های شکل‌گیری تعهد در زوجین»؛ دکتر مهدی بینا

معرفی مدرس کارگاه «چرا CBT در درمان کمال‌گرای چندان موفق نبوده است؟ معرفی مدل جای‌گزین»؛ دکتر حسن حمیدپور

معرفی مدرس کارگاه «کاربرد مصاحبه‌ی انگیزشی در افزایش پیروی از درمان»؛ دکتر حمید پورشریفی