کارگاه آموزشی «چرا CBT در درمان کمال‌گرایی چندان موفق نیست؟ معرفی مدل جایگزین» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

«کارگاه آموزشی بیماران مرزی و چالش با چارچوب درمان» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

«کارگاه آموزشی صورت‌بندی و گزارش‌نویسی تحلیلی» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

دومین همایش انجمن علمی روان‌درمانی ایران؛ روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه

تمدید مهلت فراخوان دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

دومین همایش انجمن علمی روان‌درمانی ایران؛ روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه

فراخوان دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

دومین همایش سالانه انجمن علمی روان‌درمانی ایران